ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία των εργαστηρίων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CRAFT LAB στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020
10/08/2020
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διεύθυνση: Γολέμη 5-7, Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

Email: info.lefkadachamber@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2645022381

Fax: 2645021274

 

                                                      Λευκάδα, 10/08/2020

                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ. 1056

 

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Το Επιμελητήριο Λευκάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης 6.630 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.346,77  €  ΦΠΑ : 1.283,23 €) και με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του εργαστηρίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», επί τη βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, της κείμενης νομοθεσίας όπως παρατίθεται στη σχετική διακήρυξη και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης.

Τα προς προμήθεια είδη αφορούν σε είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α ΟΜΑΔΑ) και σε εξοπλισμό για τη λειτουργία των εργαστηρίων στο πλαίσιο του έργου CraftLab (B ΟΜΑΔΑ). Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών (ΟΜΑΔΕΣ Α, Β,) ή για μία εκ των δύο ομάδων. Η εκτιμώμενη αξία για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Α ανέρχεται σε 4.120,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.322,58 € ΦΠΑ : 797,42 €) και για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β ανέρχεται σε 2.510,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.024,19 € ΦΠΑ : 485.81 €)

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της σχετικής διακήρυξης.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που διαθέτουν την κατάλληλη δομή και πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στη διακήρυξη.

Το Επιμελητήριο Λευκάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους την 26/08/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., όπως  προσέλθουν ή αποστείλουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου , Γολέμη 5-7, Τ. Κ 31100, Λευκάδα, τα προς υποβολή σφραγισμένα έγγραφα προσφορών.

Πληροφορίες για τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα, από 9:00 π.μ. –14:00 μ.μ (Email: info.lefkadachamber@gmail.com, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2645022381, κα Αθανασίου Πηνελόπη)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
1PROSKLISI_F30084.pdf
CraftLabProcurement_Exoplismos_2ND_24072020_F28236.doc
PROTOGENESAITIMA_F29424.pdf

 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ