ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΩΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
12/02/2021
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7                                                                              ΛΕΥΚΑΔΑ, 12/02/2021

Ταχ. Κώδικας: 31100  

Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό                                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ: 169

Αρμόδιος : Χαλικιά Μάρθα

Τηλέφωνο: 26450 22384

Fax: 2645021274                                                  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑ

 

Το Επιμελητήριο Λευκάδας ,(με την σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής), προκειμένου να προβεί σε ενοικίαση ανοικτού χώρου, ως αποθήκης μη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ( κατεστραμμένα γραφεία κα), προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό.

Περιγραφή Βασικών όρων:

·         Ενοικίαση 35 τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων ανοικτού χώρου.

·         Προϋπολογισμός 1000 ευρώ για το έτος 2021 και αντίστοιχο ποσό για το έτος 2022(31-12-2022).

·         Φορολογική ενημερότητα

·         Ασφαλιστική ενημερότητα

·         Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου

·         Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και τον χώρο πχ ανοικτός κλπ

·         Η διάρκεια της μίσθωσης θα αφορά το έτος 2021 και το έτος 2022.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους  είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.lefkadachamber@gmai.com , είτε σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκάδας μέχρι και την  Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00, αναγράφοντας: α) την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑ», β) την επωνυμία του προσφέροντος και γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επομένη ημέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας

Ε. Πληρωμή:  Η πληρωμή  θα γίνει με την προσκόμιση  αντίστοιχων παραστατικών  και η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί  με κατάθεση σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί.

ΣΤ. Λοιπές Διατάξεις: Οι προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και κάθε προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον αναγραφόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι όροι της πρόσκλησης κηρύσσονται ουσιώδεις και η αποστολή προσφοράς προς το επιμελητήριο σημαίνει αποδοχή των όρων.

                                                   O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας

 

Σκιαδαρέσης Σωτήρης

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PROSKLISI_F20859.pdf

 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ