ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μίας (1) θέσης εργασίας Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου μερικής απασχόλησης με συμφωνητικό συνεργασίας
08/07/2021
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7                                                                             ΛΕΥΚΑΔΑ, 07/07/2021

Ταχ. Κώδικας: 31100                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ: 682

Αρμόδιος : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Τηλέφωνο: 26450 22381

Fax: 2645021274  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 μίας (1) θέσης εργασίας Δικηγόρου – Νομικού  Συμβούλου μερικής απασχόλησης με συμφωνητικό συνεργασίας.

Το Επιμελητήριο Λευκάδας έχοντας υπόψη :

1.      Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/’Α/2017) , « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ως ισχύει,

2.      Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 άρθρο 229 (Ά 36)

3.      Την υπαριθμ. 2/25-06-2021 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λευκάδας, σύμφωνα με την οποία η μηνιαία δαπάνη που θα προκληθεί στον προϋπολογισμό, θα ανέρχεται στο ποσό των  τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ με ΦΠΑ (396,00 ευρώ με ΦΠΑ) .

4.      Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιμελητηρίου, και ειδικότερα της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ αυτού, που καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη και επικουρία του έργου της με κάλυψη της προβλεπόμενης θέσης με εντολή μερικής απασχόλησης.

5.      Την υπ’ αριθμ. 2/29-03-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την σχετική με αριθμ. 2/25-06-2021 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λευκάδας,

6.      Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου, μη εφαρμοζόμενου του π.δ. 50/2001 σύμφωνα με το άρθρο 87 του  Ν.4635/2019,  

 

αναζητά ένα (1) Δικηγόρο – Νομικό  Συνεργάτη κατά προτίμηση  με ειδίκευση  στο εμπορικό δίκαιο μερικής απασχόλησης με συμφωνητικό συνεργασίας. 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το αντικείμενο του επιστημονικού συνεργάτη, θα είναι η συνεργασία και η στήριξη της Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου, κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής , διαγραφής καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, η υπηρεσία του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες ( άρθρο 87Ν.4635/2019):

α. την εγγραφή των υπόχρεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 86 του παρόντος, εξαιρουμένων των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4441/2016 (Α’ 227).

β. κάθε καταχώριση που αφορά τους υπόχρεους

γ. (i) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο ( ηλεκτρονική αίτηση καταχώρισης) και τον έλεγχο πληρότητας των σχετικών αιτήσεων, των συνοδευτικών πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας, όπως ορίζεται από τυχόν ειδικότερες διατάξεις,

(ii) την παραλαβή, την πρωτοκόλληση, εφόσον δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο και τον έλεγχο αιτήσεων έγκρισης επωνυμίας ή και διακριτικού τίτλου, καθώς και τη δέσμευση αυτών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 104 Ν.4635/2019, μόνο όταν η ως άνω διαδικασία δε γίνεται μέσω ΥΜΣ,

δ. την απάντηση σε ερωτήματα που διαβιβάζονται μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας και αφορούν στις πράξεις και τα στοιχεία των άρθρων 95,97 και 98 του παρόντος νόμου,

ε. την έκδοση πιστοποιητικών και τη χορήγηση αντιγράφων και αποσπασμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 111 του παρόντος νόμου,

στ. τη διεξαγωγή δειγματοληπτικού ελέγχου των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 102 του παρόντος.

ζ. να επεξεργάζονται και να απαντούν ερωτήματα που υποβάλλονται από τα υπόχρεα πρόσωπα της Υ.Γ.Ε.Μ.Η

η. να συντάσσουν τεκμηριωμένα ερωτήματα για ζητήματα που άπτονται ερμηνείας και εφαρμογής της νομοθεσίας, τα οποία διαβιβάζονται στο Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με επιμέλεια του Προϊσταμένου της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, σε κλειστό φάκελο  στη διεύθυνση Επιμελητήριο Λευκάδας , Γολέμη 5-7, 2ος όροφος υπόψη κας. Αθανασίου Πηνελόπης σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη δημοσίευσης της πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο,  τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

3. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ.8 του Ν.1599/1986, από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

6. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση

7. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής δράσης.

 

Για πληροφορίες: Αθανασίου Πηνελόπη ,  Τμήμα ΓΕΜΗ, 26450.22381. 

* Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ Σ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PROSKLISIEKDILOSISENDIAFERONTOSgiamiaTHESI_F7778.pdf

 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ