ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Το Επιμελητήριο Λευκάδας προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών
06/03/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

      Το Επιμελητήριο Λευκάδας προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Αντικείμενο: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 • Έλεγχος των ημερησίων λογιστικών εγγραφών – συμφωνία όλων των λογαριασμών της Γενικής λογιστικής (Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Προμηθευτών, Αμοιβών – Προκαταβολών προσωπικού, επιταγών εισπρακτέων, επιταγών πληρωτέων).
 • Οριστικοποιήσεις λογιστικών εγγραφών.
 • Λογιστικές εγγραφές αποσβέσεων.
 • Συμφωνία λογαριασμών της Λογιστικής (πχ προμηθευτών, λογαριασμών προσωπικού, Ασφαλιστικών Ταμείων, Τραπεζών)
 • Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού, σύμφωνα με το ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις γενικές αρχές της λογιστικής.
 • Ενημέρωση βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
 • Λογιστικές εγγραφές έναρξης της νέας διαχειριστικής περιόδου (μεταφορά υπολοίπων, κλείσιμο λογαριασμών, άνοιγμα νέας χρήσης)
 • Εκτύπωση όλων των ισοζυγίων, ημερολογίων εγγραφών ισολογισμού, Γενικού Καθολικού και βιβλίου Μητρώου Παγίων που προβλέπονται από τον κώδικα για το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.
 • Προσαρμογή του λογιστικού προγράμματος στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους.
 • Τήρηση και εκτύπωση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία βιβλίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης.
 • Δηλώσεις Φ.Μ.Υ και λοιπών δηλώσεων που μπορεί να απαιτούνται κατά περίπτωση και που προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Κάλυψη θεμάτων της ισχύουσας Φορολογικής, Εργατικής, Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.
 • Σύνταξη ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων και των λοιπών δηλώσεων και συμπληρωματικών καταστάσεων που συνοδεύουν αυτή κατά την υποβολή της.
 • Σύνταξη Ισολογισμών, Αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεσης κερδών και προσαρτήματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
 • Σύνταξη καταστάσεων Προϋπολογισμού – Απολογισμού σύμφωνα με το ΠΔ 205/98.
 • Μισθοδοσία προσωπικού
 • Οικονομικές καταστάσεις και μισθοδοσία προσωπικού Εταιρείας Ανάπτυξης Επιμελητηρίου – Αστικής Μη Κερδοσκοπικής.

 

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

Α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Β) Βεβαιώσεις αντίστοιχης εργασιακής  σε εταιρείες  ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

Γ) Οικονομική Προσφορά

Δ) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

 Ε) Φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων των Αστυνομικών Ταυτοτήτων.

ΣΤ) Επικυρωμένο καταστατικό ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για τα νομικά πρόσωπα ή τα μέλη ενώσεως ή κοινοπραξίας).

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιέχει την οικονομική προσφορά (τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  έως και την 13   Μαρτίου 2018 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

 Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται.

 Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί μέχρι 31/03/2019.

 Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης της Υπηρεσίας.

 

Λευκάδα 06/03/2018

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ