ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Τι ισχύει για τη σήμανση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς;
Τι ισχύει για τη σήμανση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς;
18/07/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

 

 

Όλες οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ανεξαρτήτου πάχους τοιχώματος, φέρουν σήμανση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

·         τόπος παραγωγής: αναγράφεται η χώρα παραγωγής

·         ημερομηνία παραγωγής: αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής είτε ως ηη/μμ/εε είτε ως μμ/εε.

·         Αριθμός Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ): αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός εγγραφής του «παραγωγού πλαστικής σακούλας μεταφοράς» στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγού (ΕΜΠΑ) που τηρεί ο ΕΟΑΝ

·         Σειριακός αριθμός: δεν προσδιορίζεται στη νομοθεσία η περιεχόμενη στο σειριακό αριθμό  πληροφορία.                                  

 

 

Ποιοι οφείλουν να λάβουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, μέχρι πότε και πώς;

Στις 9 Αυγούστου 2016 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση η οποία καθορίζει το περιεχόμενο και το

σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΦΕΚ 2454/Β/2016). Σύμφωνα με το

άρθρο 1, στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) καταρτίζεται και λειτουργεί το Εθνικό

Μητρώο Παραγωγών. Στο ΕΜΠΑ εγγράφονται οι παραγωγοί:

i.              Συσκευασιών

Κάθε προϊόν κατασκευασμένο από οποιουδήποτε είδους υλικό από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα υλικά και προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά με σκοπό την προστασία, τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίασή τους από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη ή τον καταναλωτή. Ως συσκευασίες θεωρούνται όλα τα είδη μιας ή πολλαπλής χρήσης που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.

 

Ως «συσκευασία» νοείται μόνον:

 

η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή

η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, σύνολο ορισμένου αριθμού μονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται ως έχουν στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή, είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης. Η εν λόγω συσκευασία μπορεί να αφαιρείται από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του και να παραδίδεται από τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή στον πωλητή.

η συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, δηλαδή η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά αριθμού μονάδων προς πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να αποφεύγεται η δια χειρός διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά. Στις συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα εμπορευματοκιβώτια των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών (παρ. 1, άρθρο 2, Ν.2939/2001)

 

Ο ορισμός της συσκευασίας βασίζεται περαιτέρω στα ακόλουθα κριτήρια:

 

i)        Θεωρούνται συσκευασία τα αντικείμενα που πληρούν τον ανωτέρω ορισμό, με την επιφύλαξη άλλων λειτουργιών τις οποίες μπορεί επίσης να επιτελεί η συσκευασία, εκτός αν το αντικείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος προϊόντος, και είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και όλα τα στοιχεία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

 

ii)       Τα αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, καθώς και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται γεμάτα ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν λειτουργία συσκευασίας.

 

iii)     Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται μέρος της συσκευασίας στην οποία είναι ενσωματωμένα. Τα βοηθητικά στοιχεία που είναι απευθείας ανηρτημένα ή προσδεδεμένα σε ένα προϊόν και τα οποία επιτελούν λειτουργία συσκευασίας, θεωρούνται συσκευασία, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος αυτού και όλα τα στοιχεία προορίζονται να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

(παρ. 1, άρθρο 3, ΚΥΑ 9268/469/2007)

ii. Οχημάτων

iii. Ελαστικών

iv. Ορυκτελαίων (λιπαντικών ελαίων)

v. Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών

vi. Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Στο ΕΜΠΑ καταχωρούνται τα στοιχεία των υπόχρεων παραγωγών και περιλαμβάνουν:

i. Τα γενικά στοιχεία των επιχειρήσεων κατά την αίτηση εγγραφής (επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, δραστηριότητες κλπ). ii. Τις εκθέσεις που συνδέονται με τις δραστηριότητες που αφορούν την εναλλακτική διαχείριση (ποσότητες και κατηγορίες προϊόντων, συστήματα με τα οποία συμβάλλεται ο παραγωγός κλπ)

Όλοι οι «παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς», ήτοι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εισάγουν ή κατασκευάζουν πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σκοπό αυτές να διατεθούν στην ελληνική αγορά, οφείλουν να λάβουν μοναδικό Αριθμό Μητρώου Παραγωγού.

Προκειμένου να αποκτήσουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ), οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς πρέπει να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρεί ο ΕΟΑΝ. Για τη διευκόλυνση των παραγωγών στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ, έχει αναρτηθεί ο αναλυτικός οδηγός εγγραφής στο ΕΜΠΑ.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Η εγγραφή σας στο μητρώο παραγωγών του ΕΟΑΝ τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω

υπερσύνδεσης: https://empa.eoan.gr/login.php Η σύνδεση αυτή σας μεταφέρει στην παρακάτω αρχική σελίδα του μητρώου παραγωγών

 

« Εφαρμογή Ν. 4496/2017»

 

α) άρθρο 4Β παρ. 1 «Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης» (ατομικό-ΑΣΕΔ}

 

β) άρθρο 4Β παρ. 2 «Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, 66) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεση τους στην ελληνική αγορά, 6) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1»

 

γ) άρθρο 48 παρ. 4 : « Η συμμετοχή των υπόχρεων της παραγράφου 2 σε ΣΣΕΔ πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμ6ασης με τον φορέα ΣΣΕΔ. Η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ : α) συνεπάγεται την υποχρέωση κατα6ολής στο φορέα ΣΣΕΔ χρηματικής εισφοράς για κάθε συσκευασία ή άλλο προϊόν που διαθέτει ο υπόχρεος στην αγορά, στην οποία περιλαμ6άνεται και το ποσοστό επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον ΕΟΑΝ, σύμφωνα με το άρθρο 24ε, 6) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμ6αση ως απόδειξη της ένταξής του στο

ΣΣΕΔ, γ)δ)   άρθρο 48 παρ. 7 : « Οι παραγωγοί υποχρεούνται να υπο6άλουν στον ΕΟΑΝ και στα ΣΣΕΔ αληθή στοιχεία για τις ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά»

ε)                   άρθρο 4Β παρ. 11 «Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλως Προϊόντων {ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β' 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περι6άλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

στ) άρθρο 4Β, παρ.12 «Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμ6ασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016»

 

ζ)άρθρο 4Β, παρ. 14 «Οι υπόχρεοι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να αναγράφουν τον αριθμό του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων προϊόντων στα παραστατικά πώλησης, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 14 του ν.4308/2014 (Α' 251} »

 

η)άρθρο 6Α παρ. 1 «Οι παραγωγοί των πλαστικών σακουλών  μεταφοράς υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση, η οποία φέρει τον τόπο και την ημερομηνία παραγωγής και τον Αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγού {ΕΜΠΑ}, με ευκρινή τρόπο, ήτοι με χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστο 1, 2 χιλιοστών και σε εμφανή θέση στο σώμα της πλαστικής σακούλας»

 

θ)άρθρο 12, παρ. 1 «Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 48»

 

ι)άρθρο 16 παρ. 1: << Οι διακινητές άλλων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα οι παραγωγοί των οποίων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 48»

2.Συνακόλουθα των ανωτέρω παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας, ότι σε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεών τους προβλέπονται από τον ίδιο νόμο οι ακόλουθες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε βάρος τους:

α) άρθρο 20 παρ. 3 : «Όποιος από πρόθεση δηλώνει στον ΕΟΑΝ άλλες ποσότητες από τις πραγματικές ή παραλείπει να δηλώσει τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, παραβαίνοντας σχετική υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις του νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες 100.000) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.»

β) άρθρο 20Α παρ. 1: « Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 2 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των χρηματικών εισφορών που είχε την υποχρέωση να καταβάλει σε ΣΣΕΔ κατά το χρονικό διάστημα που είχε διαρκέσει η παράβαση».

γ) άρθρο 20Α παρ. 2 « Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 11 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000)»

δ) άρθρο 20 Α παρ. 3 « Στο διακινητή συσκευασμένων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 12 και στον διακινητή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 12 και στον διακινητή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 16 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ».

ε) άρθρο 20 Α παρ. 9: « Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που από πρόθεση δεν δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον ΕΟΑΝ τις πραγματικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ».

στ)άρθρο 20 Α παρ. 10: « Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, στον διακινητή συσκευασιών ή στον διακινητή άλλων προϊόντων, που παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον ΕΟΑΝ σύμφωνα με το άρθρο 19Α, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ».


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ