ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Στο πρόγραμμα μαθητείας και τα μέλη του Επιμελητηρίου Λευκάδας
08/08/2019
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

new_logo_mathiteia-final_F2811.png

 

Το Επιμελητήριο Λευκάδας,  σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι ξεκίνησε η υλοποίηση του μεγάλου έργου για την Μαθητεία, με τίτλο «Συμβουλευτική για την προσέλκυση επιχειρήσεων στη Μαθητεία, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας».

Το έργο “Αναβάθμιση και Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας – Συμπράξεις Μαθητείας” εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συμβάλλει στην ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα μέσω του δυϊκού συστήματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Το κύριο αντικείμενο της Πράξης είναι να προσελκύσει επιχειρήσεις και να υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων μαθητείας από αυτές καθώς επίσης να υποστηρίξει την υλοποίηση της μαθητείας στις εν λόγω επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης το έργο αποτελείται από τα παρακάτω Υποέργα:


1. «Συμβουλευτική για προσέλκυση επιχειρήσεων, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας». Ειδικότερα περιλαμβάνει:
• Προσέλκυση 8.000 επιχειρήσεων ώστε να συμμετάσχουν στην πράξη, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις μαθητείας.
• Επικοινωνία-Συνεργασία με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων στις 13 Περιφέρειες με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
• Συνάντηση/εις με τους εκπροσώπους των 2.500 επιχειρήσεων που θα επιλεγούν για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της Σύμβασης Μαθητείας και της Συμφωνίας Μάθησης. Θα γίνει καταγραφή / αποτύπωση των προσφερομένων θέσεων Μαθητείας από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, σε συνεργασία Συμβούλων, Επιχειρήσεων και των καταρτισθέντων μεντόρων, καθώς και προετοιμασία των επιχειρήσεων για την ομαλή ένταξη των μαθητευομένων.


2. «Εκπαίδευση εκπαιδευτών (μεντόρων) στελεχών επιχειρήσεων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, εκπαιδευτών – μεντόρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Μαθητείας» Ειδικότερα περιλαμβάνει:
• Εκπαίδευση 3.000 εκπαιδευτών (μεντόρων), στελεχών των 2.500 επιχειρήσεων, μέσα από ευέλικτα / ταχύρρυθμα προγράμματα μικτής εκπαίδευσης (blended learning) διάρκειας 60 ωρών, ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού υλικού κλπ σύμφωνα με το Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας αλλά και το Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών ΕΕΚ.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, εκπαιδευτών – μεντόρων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Μαθητείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο χώρο εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και να εντοπιστούν σημεία προς βελτίωση.
• Η Πράξη περιλαμβάνει διακριτή Ενότητα Δράσεων με αντικείμενο την «Δημιουργία Clusters Επιχειρήσεων για την προώθηση της Μαθητείας». Τα Clusters Μαθητείας μπορούν να δημιουργήσουν ελκυστικό και λειτουργικό πλαίσιο ώστε η μαθητεία να κάνει ΑΜΕΣΑ σημαντικά βήματα μέσα στις επιχειρήσεις, με πρωτοβουλία του ίδιου του επιχειρηματικού κόσμου.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ
Το έργο σκοπεύει να απευθυνθεί κατά προτεραιότητα προς την πλευρά των επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση της μαθητείας στις παρούσες συνθήκες της οικονομίας. Η αποδοχή της μαθητείας στη χώρα είναι πολύ μικρή, μόλις το 1% του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων είναι μαθητευόμενοι. Χωρίς την ενεργό συμμετοχή τους ούτε η μαθητεία μπορεί να αναπτυχθεί ως θεσμός ούτε η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν αντιστοιχηθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Η καινοτομία του έργου είναι η μεθοδολογική προσέγγιση της συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων μέσω της εκπαίδευσης των μεντόρων και των λοιπών δράσεων για την ορθή εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας όπου ανοίγει νέους δρόμους αναβάθμισης, διεύρυνσης και ανάπτυξης της μαθητείας.

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
• Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για το θεσμό της μαθητείας,
• Προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας
• Μείωση της ανεργίας των νέων,
• Αναβάθμιση της οργανωσιακής ικανότητας των επιχειρήσεων ώστε να υποδέχονται μαθητευόμενους και να παρέχουν ουσιαστική μαθητεία,
• Δημιουργία συμπράξεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία της μαθητείας για την παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης στους μαθητευόμενους, υποστήριξη, ενίσχυση και παρακολούθηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του θεσμού της μαθητείας στη χώρα μας ως βασικού μέσου σύνδεσης της ΕΕΚ με την αγορά εργασίας.

Για την συγκεκριμένη Πράξη της Μαθητείας λειτουργεί ιστοσελίδα (site) στη διεύθυνση: http://mathiteia.ep.uhc.gr, στην οποία γίνονται οι αιτήσεις, καταχωρούνται οι πληροφορίες για τις δράσεις του έργου, δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις που αφορούν σε αυτό καθώς επίσης και γενικό ενημερωτικό υλικό για την Μαθητεία.

Επισυνάπτεται και το ενημερωτικό έντυπο.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Σκιαδαρέσης Σωτήρης

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
mathitia_3ptixo_v9_F31442.pdf

 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ