ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
12/08/2019
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

5d42b1763b00004d00dae055_F31260.jpeg

 

To Επιμελητήριο Λευκάδας, με αφορμή τα δυσάρεστα συμβάντα στη χώρα μας, γνωστοποιεί στις επιχειρήσεις- μέλη του τις σχετικές ισχύουσες νομοθεσίες για τις πισίνες.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
 
ΠΙΣΙΝΕΣ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΦΕΚ 1654B_2017

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Εντολή, για εντατικοποίηση των ελέγχων σε κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, εξέδωσε το Υπουργείο Τουρισμού.  Με αφορμή τα συμβάντα πνιγμών λουομένων σε κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων το Υπουργείο  ζήτησε από όλους τους αρμόδιους όπως άμεσα διενεργήσουν στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους ελέγχους νομιμότητας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν σε τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια) είτε διαθέτουν άδεια λειτουργίας είτε έχουν γνωστοποιήσει την λειτουργία τους, σε εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 8592 και 7888/2017 κ.υ.α.

Η πρώτη αφορά την διαδικασία έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων και η δεύτερη το πλαίσιο λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στα διαλαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας και την παρουσία επόπτη ασφαλείας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Υπουργική Απόφαση για επόπτες ασφαλείας πισίνας, ναυαγοσώστες πισίνας, ΥΑ87/Αρ.Γ1/443-24/01/73

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν την αρχή λειτουργίας σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου.

Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

Ιδιαίτερα μεριμνά για τα παρακάτω καθήκοντα:

-Να έχει ορίσει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την καλή λειτουργία και συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής.

-Καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να υπάρχει προσωπικό εποπτείας των κολυμβητών δηλαδή ναυαγοσώστες, επόπτες ασφαλείας πισίνας.

-Οι επόπτες ασφαλείας πισίνας, ναυαγοσώστες πισίνας, πρέπει να είναι πτυχιούχοι με πτυχίο επόπτη ασφαλείας πισίνας, ναυαγοσώστης πισίνας, έχοντας εκπαιδευτεί στη ναυαγοσωστική τεχνική να γνωρίζουν την τεχνική των Πρώτων Βοηθειών, τη χρήση της τεχνητής αναπνοής και να έχουν όλες τις γνώσεις που απαιτούνται, για την προστασία των κολυμβητών.

-Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μικρή, τοποθετείται ένας Ναυαγοσώστης.

-Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μεσαία πρέπει να υπάρχει ένας υπάλληλος εκτός από τους Ναυαγοσώστες, εκπαιδευμένος στην παροχή Πρώτων Βοηθειών από το Διοικητικό Προσωπικό.

-Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μεγάλη πρέπει να υπάρχουν δύο.

-Τα ονόματα των Ναυαγοσωστών πρέπει να γνωστοποιούνται, πριν την αρχή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία που υπάγεται ο χώρος. Η Υγειονομική Υπηρεσία αν κρίνει την ακαταλληλότητα αυτών ή τη μη καλή διαγωγή μπορεί να ζητήσει, εντός καθορισμένης προθεσμίας, την αντικατάσταση των Ναυαγοσωστών.

-Να επιτρέπει την είσοδο μόνο στον προβλεπόμενο με τον όγκο της κολυμβητικής δεξαμενής αριθμό κολυμβητών.

-Να επιθεωρεί την κανονική ανανέωση και το σωστό καθαρισμό του νερού.

-Να ελέγχει τα βήματα απολύμανσης του χώρου, τη μέτρηση του χλωρίου και την τιμή του PH .

-Να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις της κολυμβητικής δεξαμενής.

-Να συλλέγει και να καταγράφει σε καθημερινή βάση λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής λεπτομερή στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, την ποσότητα χημικών ουσιών που προσέθεσε για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού.

-Να μετρά ανά τακτές ώρες το υπόλειμμα χλωρίου που υπάρχει μέσα στο νερό, τις τιμές του PH και της αλκαλικότητας του νερού, κλπ.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφαλή κολύμβηση και τη σωστή χρήση μιας κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή τα παρακάτω μέτρα Ασφαλείας.

Ο Ναυαγοσώστης Πισίνας - Επόπτης Ασφαλείας, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας εφαρμόζει τον κανονισμό της κολυμβητικής δεξαμενής προσέχοντας τα εξής:

-Τοποθετεί σε εμφανή σημεία Πινακίδες με τα παρακάτω θέματα :

-Κανονισμό για την ορθή χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας

-Την ακριβή ώρα λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής

-Επιθεωρεί όλη την εγκατάσταση αν πληρεί τους κανόνες ασφαλείας για ελάττωση του κινδύνου για πνιγμό ή τραυματισμό των κολυμβητών.

-Εφοδιάζεται με τα αναλογούντα Μέσα Διάσωσης, ανάλογα με το μέγεθος της κολυμβητικής δεξαμενής.

-Κουτί Πρώτων Βοηθειών εφοδιασμένο με το κατάλληλο υλικό. Τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουν μέσα σε αυτό: Βάμμα ιωδίου, αποστειρωμένες γάζες, βαμβάκι, λευκοπλάστη, επιδέσμους διαφόρων μεγεθών, αιμοστατικούς επιδέσμους, αποστειρωμένες λαβίδες και οπωσδήποτε καρδιοτονωτικά και αναλγητικά φάρμακα.

-Καταγράφει και δημιουργεί ειδικό κατάλογο τηλεφώνων, τον οποίο τοποθετεί στο τηλέφωνο του χώρου με τα νούμερα των πλησιέστερων ιατρών, του Σταθμού Α΄Βοηθειών, του πλησιέστερου νοσοκομείου ¬ αστυνομικού τμήματος ¬ πυροσβεστικής υπηρεσίας.

-Απαγορεύεται η νυχτερινή κολύμβηση, εκτός και αν υπάρχει σχετική άδεια και ο χώρος έχει επαρκή φωτισμό και όλο το απαραίτητο προσωπικό για τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Εγκύκλιος Δ1δ/ΓΠ.11611/2018 - Διαδικασία αδειοδότησης δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών

Υ.Α 7888/2017 - Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών

Υπουργική Απόφαση για επόπτες ασφαλείας πισίνας, ναυαγοσώστες πισίνας, ΥΑ87/Αρ.Γ1/443-24/01/73

Για όλα τα παραπάνω, ο Υπεύθυνος Ασφαλείας πρέπει να τηρεί σχετικό βιβλίο, έχοντας καταχωρημένες όλες τις παραπάνω πληροφορίες και να το παραδίδει προς ενημέρωση στους υπαλλήλους που διενεργούν τον υγειονομικό έλεγχο της κολυμβητικής δεξαμενής.

Τέλος πρέπει να αναρτά σε εμφανές σημείο την Άδεια Λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Λευκάδας στα τηλ. 2645022686 , email: enimerosi.lefkadachamber@gmail.com προκειμένου, να ενημερωθούν και να εγγραφούν στα σεμινάρια.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
P443_F30215.1973_V87_.pdf
PISINES_KOLYMVITIKES_DEXAMENES_PLAISIO_GNOSTOPOIISIS_LEITOURGIAS_TOUS_FEK_1654B_2017_F30280.pdf
nomothesia_epopti_asfaleias_pisinas_F30162.pdf

 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ