ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ επικείμενη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
23/12/2019
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ επικείμενη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και ψηφιακών εφαρμογών / καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας  της RIS 3 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»  

Το πρόγραμμα «Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών καθώς και ψηφιακών εφαρμογών / καινοτομία σε τομείς προτεραιότητας  της RIS3 («Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης») της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» αφορά τις δράσεις 2.β.1.1, 3α.1.1. και 3α.1.4. στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  

 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του ΠΕΠ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020: «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ». 

Στόχοι της δράσης είναι:  

α) η στήριξη υπαρχουσών και ενθάρρυνση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων για  την  παραγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και  

β) η ενίσχυση επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων ΤΠΕ) για την ανάπτυξη ή/και αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και ψηφιακών επιχειρηματικών υπηρεσιών 

στους τομείς: αγροδιατροφής & γαστρονομίας, θαλάσσιας οικονομίας, δημιουργικής & πολιτιστικής οικονομίας, ποιοτικού & θεματικού τουρισμού και πράσινης/κυκλικής οικονομίας 

Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης για το σύνολο των δαπανών είναι o κανονισμός De minimis. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες: 

Γ1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2018 όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία. 

Γ2. Νέες  επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει λιγότερες από 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2018 όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία. 

Γ3. Υπό σύσταση ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ επιχειρήσεις: Οι καινοτόμες επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία 

Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ProdimosiefsiRISPIN122019_F1157.pdf

 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ