ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CRAFT LAB» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020»,
22/10/2020
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

1_F17811.png      

Επιμελητήριο Λευκάδας             

Γολέμη 5-7         

Τηλ: 2645022384 & 2645022381

e-mail:info.lefkadachamber@gmail.com

 

                                                                                                                                         Λευκάδα,   22/10/2020

                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ: 1367

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ)  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «CRAFT LAB» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020»,

 Το Επιμελητήριο Λευκάδας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

3. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου τρέχουσας χρήσης και την 16-10-2020 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής,

προκειμένου να προβεί στην προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργιά των εργαστηρίων (εργαστήριο υφάσματος ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Craft Lab» στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλια 2014-2020», προτίθεται να Προϋπολογισμός:

1

Kάθετος αργαλειός διαστάσεων  φάρδος υφαντού στο 1 μέτρο και μήκος στα 2 μέτρα.

ΤΕΜ

1

(Εργαστήριο Αργαλειού/ Υφαντικής στη Λευκάδα)

2

Inkle αργαλειός με φάρδος ύφανσης 5-10cm και μήκος 2μ.+ 

ΤΕΜ

1

(Εργαστήριο Αργαλειού/ Υφαντικής στη Λευκάδα)

3

Xτένι 60cm μήκος Νο80

ΤΕΜ

1

(Εργαστήριο Αργαλειού/ Υφαντικής στη Λευκάδα)

 

- 1.059,99 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 9912B

Τιμές προσφοράς: Η τιμή προσφοράς θα αναγράφει, την καθαρή αξία προ ΦΠΑ, τον ΦΠΑ και τη συνολική αξία.

Στην προσφορά θα αναγράφεται και ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή θα γίνει αναλόγως της πορείας υλοποίησης της προμήθειας, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κατόπιν έκδοσης σχετικού παραστατικού και του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις.

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15.00’ είτε με ηλεκτρονικά μέσα στο info.lefkadachamber@gmail.com είτε με φυσικό φάκελο στα γραφεία του φορέα (Γολέμη 5-7), πριν την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, προσκομίζοντας ταυτόχρονα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο.

 

Διοικητικό – Οικονομικό Τμήμα

Χαλικιά Μάρθα


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PROSKLISIEKDILOSIENDIAFERONTOSEXOPLISMOSGIAERGASTIRIOUFASMATOS_F13253.pdf

 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ