ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
15/01/2021
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 Το Επιμελητήριο Λευκάδας , με βάση την από 13/1/2021 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής  ενδιαφέρεται να προβεί σε σύναψη ετήσιας συνεργασίας, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης, με ενδιαφερόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, έως του ποσού των  992,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους  είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.lefkadachamber@gmail.com , είτε σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκάδας μέχρι και την  Τετάρτη 20/01/2021 και ώρα 15:00, αναγράφοντας: α) την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ », β) την επωνυμία του προσφέροντος και γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επομένη ημέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας

Α. Αντικείμενο Προσφερόμενων Υπηρεσιών – Υποχρεώσεις Αναδόχου:

Θα ανατεθεί η υποστήριξη των Υπηρεσιών σε θέματα δικτύου,  υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων του Επιμελητηρίου Λευκάδας , για δώδεκα (12) μήνες από την ανάθεση. Κάποιες από τις εργασίες αυτές θα γίνονται στο ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών, κάποιες σε ελεύθερο ωράριο στο χώρο ή όχι του Επιμελητηρίου και με τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω Διαδικτύου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον εξοπλισμό του Επιμελητηρίου περιλαμβάνονται περίπου 9 προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε γραφεία με συνδεδεμένες περιφερειακές συσκευές όπως εκτυπωτές, σαρωτές κ.λπ. Το πληροφοριακό σύστημα του Επιμελητηρίου Λευκάδας είναι το «ΠΡΩΤΕΥΣ-WIN» της εταιρείας KNOWLEDGE BROADBAND SERVICES.

1. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης υποδομών εξοπλισμού πληροφορικής  &  πληροφορικών συστημάτων του φορέα (εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συνδέσεις  & συντήρηση δικτύου/UPS, projectors, server)

2. Έλεγχος για τυχόν αντικατάσταση ανταλλακτικών εξαρτημάτων όπου απαιτηθεί  και υπηρεσία αντικατάστασης

 * Τα υλικά-ανταλλακτικά δεν συμπεριλαμβάνονται

3. Τεχνική υποστήριξη σε πλατφόρμες  τηλεδιασκέψεων και σε εκδηλώσεις

4. Εφαρμογή προστασίας από κακόβουλο λογισμικό για ένα χρόνο –antivirus, όχι freeware–περιλαμβάνεται το antivirus

5. Ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης: Έως 1 εργάσιμη ημέρα (πχ σε περίπτωση κλήσης ή αποστολής ηλ. μηνύματος, η ανταπόκριση πρέπει να παρέχεται εντός της ίδιας ή το αργότερο επόμενης εργάσιμης ημέρας με ταυτόχρονη γνωστοποίηση των ωρών επίσκεψης με σφάλμα +/- 2 ωρών)

Γ. Μέθοδος Επιλογής: Θα εξεταστούν τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Δ. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης

Η χρονική διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης.

Ε. Πληρωμή:  Η πληρωμή  θα γίνει με την προσκόμιση  αντίστοιχων παραστατικών  και η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί  με κατάθεση σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί.

ΣΤ. Λοιπές Διατάξεις: Οι προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και κάθε προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον αναγραφόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι όροι της πρόσκλησης κηρύσσονται ουσιώδεις και η αποστολή προσφοράς προς το επιμελητήριο σημαίνει αποδοχή των όρων.

 

OΠρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας

 

Σκιαδαρέσης Σωτήρης


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ