ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (6)ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – (Με υπηρεσία απεγκατάστασης των παλιών και εγκατάστασης των νέων )
26/02/2021
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Ταχ. Δ/νση: ΓΟΛΕΜΗ 5-7                                                                              ΛΕΥΚΑΔΑ, 26/02/2021

Ταχ. Κώδικας: 31100  

Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό                                                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ: 240

Αρμόδιος : Χαλικιά Μάρθα

Τηλέφωνο: 26450 22384

Fax: 2645021274                                                  

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (6)ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ – (Με υπηρεσία απεγκατάστασης των παλιών και εγκατάστασης των νέων )

 

Το Επιμελητήριο Λευκάδας , λαμβάνοντας υπόψη:

1.         Tις διατάξεις του Ν. 4497/2017 ( ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ισχύει

2.         Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Λευκάδας για το έτος 2021

3.         την από 25/02/2021σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής,

καλεί τους ενδιαφερόμενους  που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ποσό: 3.700 € ευρώ με ΦΠΑ.

Αποστολή προσφορών μέχρι την Τετάρτη 3 Μαρτίου και ώρα 15:00.

Ø  Στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.lefkadachamber@gmai.com , είτε σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκάδας μέχρι και την  Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00,

Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6

AIR CONDITION ».

Υπεύθυνες επικοινωνίας: Χαλικιά Μάρθα, τηλ. : 26450-22384

                                            Αθανασίου Πηνελόπη, τηλ: 26450-22381

Περιγραφή Βασικών όρων:

Ø   Αφορά κλιματιστικό μηχάνημα Ονομαστική απόδοση 12.000 BTU Τεχνολογίας "INVERTER

Ø  Η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση, μόνωση σωληνώσεων και

ηλεκτροδότηση των μονάδων και παράδοση τους σε πλήρη λειτουργία, μαζί με κάθε υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται για το σκοπό αυτό.

 

·         Προμήθεια έξι (6) κλιματιστικών τοίχου ψύξης – θέρμανσης συμπεριλαμβανομένης της απεγκατάστασης των παλιών και της εγκατάστασης των νέων,  12.000 BTU, κλάσης Α++ , με  ιονιστή , φίλτρο HEPA για δραστική μείωση αλλεργιών και ασθενειών και  εγγύηση καλής λειτουργίας.

·         Τεχνικές Προδιαγραφές για κλιματιστικό

1. Ειδική διάταξη αυτοματισμού για την αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα .

2. Ρύθμιση πιέσεων μέσω ρύθμισης ταχύτητας εξωτερικού ανεμιστήρα με ηλεκτρονική διάταξη.

3. Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από –5C εώς + 45C.

     4. Επαναλειτουργία των μηχανημάτων μετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος κρατώντας τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας.

    5. Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών .

6. Προστασία έναντι παγώματος του εσωτερικού στοιχείου (Freeze up Protection).

7. Προστασία της λειτουργίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών την ηλεκτρικής παροχής με χρονική προστασία περίπου 3 λεπτών .

 8. Θερμοστάτης και υγροοστάτης του χώρου με ακρίβεια.

9. Λειτουργία ύγρανσης και αφύγρανσης.

10. Χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.

11. Οικονομική λειτουργία. - ενεργειακή απόδοση Α +/Α+ (ελάχιστο θέρμανση) και Α++ (ελάχιστο ψύξη)  τεχνολογία ΄΄INVERTER΄΄

12. Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια – σωλήνες , μονωμένους με συνθετικό υλικό προστατευμένο με μονωτική ταινία) .

13. Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή  προστασία και για δυσμενή καιρικές συνθήκες.

 14. Να φέρουν ασύρματου τηλεχειριστηρίου με οθόνη LCD , δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.

15. Το μηχάνημα να λειτουργεί με φρέον R32.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ , τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.

 

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - επί ποινή απόρριψης- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Το Επιμελητήριο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

·         Φορολογική ενημερότητα

·         Ασφαλιστική ενημερότητα

·         Ποινικό Μητρώο

·         Κριτήριο κατακύρωσης : Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επομένη ημέρα και ώρα 09:00 π.μ.

Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας

Ε. Πληρωμή:  Η πληρωμή  θα γίνει με την προσκόμιση  αντίστοιχων παραστατικών  και η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί  με κατάθεση σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί.

ΣΤ. Λοιπές Διατάξεις: Οι προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και κάθε προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον αναγραφόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι όροι της πρόσκλησης κηρύσσονται ουσιώδεις και η αποστολή προσφοράς προς το επιμελητήριο σημαίνει αποδοχή των όρων.

                                                  

Κανόνες Δημοσιότητας

Η παρούσα Διακήρυξη θα  καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), θα αναρτηθεί  στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http//diavgeia.gov.gr,  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής

 

                                           O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας

 

Σκιαδαρέσης Σωτήρης

 

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
NEAPROSKLISI_F15352.pdf

 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ