ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2018 Ιούνιος 2018 Φορολογικές - Ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις Ιουνίου 2018.
31/05/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

images_F10774.png

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2018

Ιούνιος 2018

Φορολογικές - Ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις Ιουνίου 2018

     

 

    1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

 

Για δάνεια μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών και τρίτων και για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς τις εταιρείες τους υποβάλλεται δήλωση χαρτοσήμου και καταβάλλεται ο φόρος για τον μήνα Μάιο μέχρι τις 15 Ιουνίου.

 

      2.  ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής TAXISnet από τον εκμισθωτή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της (ΑΥΟ πολ. 1013/7.1.2014).

 

26/6/2018

 

    3.ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις συναλλαγές του μηνός Μαΐου μέχρι τις 26 Ιουνίου.

 

27/6/2018

 

4.ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Απριλίου του παρακρατηθέντος φόρου 15% για τα εισοδήματα από μερίσματα (εισόδημα από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους) μέχρι τις 27 Ιουνίου με καταβολή του φόρου στις 2 Ιουλίου.

 

   5.ΤΟΚΟΙ

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Απριλίου του παρακρατηθέντος φόρου 15% για τα εισοδήματα από τόκους (εισόδημα από καταθέσεις, χρεόγραφα, ομολογίες) μέχρι τις 27 Ιουνίου με καταβολή του φόρου στις 2 Ιουλίου.

 

 

 

  6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση του μηνός Απριλίου του παρακρατηθέντος φόρου 20% για τα εισοδήματα από δικαιώματα (πνευματικά δικαιώματα) μέχρι τις 27 Ιουνίου με καταβολή του φόρου στις 2 Ιουλίου.

 

29/6/2018

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν δήλωση ηλεκτρονικά για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο έτος 2017.Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 29 Ιουνίου και ο φόρος καταβάλλεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

1.  ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση με χρεωστικό υπόλοιπο για τον μήνα Μάιο μέχρι τις 29 Ιουνίου. Την ίδια ημερομηνία υποβάλλουν δήλωση και όσοι έχουν πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο.

 

 2. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία υποβάλλουν ηλεκτρονικά στατιστική δήλωση {intrastat} για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές του μηνός Μαΐου μέχρι τις 29 Ιουνίου.

 

30/6/2018

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν δήλωση ηλεκτρονικά για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο έτος 2017. O φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του ,τα οποία φορολογούνται με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλάσσονται, επίσης δηλώνει τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, τον παρακρατηθέντα ή αποδοθέντα φόρο. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τις 2 Ιουλίου και ο φόρος καταβάλλεται σε 3 δόσεις.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ολοκληρώνεται έξι μήνες από τη λήξη της φορολογικής περιόδου ή από το χρονικό όριο που τίθεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την φορολογική αρχή.

 

Για την περίοδο 1/1-31/12/2017 οι υπόχρεοι καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018

 

02/07/2018

 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

 

Κάθε νομικό πρόσωπο η νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει το φόρο του μηνός Απριλίου του παρακρατηθέντος φόρου 15% για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικηγόρους για εργατικές υποθέσεις μέχρι τις 2 Ιουλίου.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,Ο.Τ.Α., ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Κοινωφελή Ιδρύματα υποβάλλουν δήλωση και καταβάλλουν το φόρο του μηνός Απριλίου για τις προμήθειες που παρακρατήθηκαν πάνω στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύτηκαν από επιχειρήσεις, με το φόρο να υπολογίζεται με συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιμα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για την παροχή υπηρεσιών μέχρι τις 2 Ιουλίου.

 

ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

 

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. και καταβάλλει το φόρο του μηνός Απριλίου που παρακρατήθηκε για πληρωμές ή παροχές σε είδος στους εργαζομένους τους ή υπαλλήλους τους, ή καταβάλλει συντάξεις σε φυσικά πρόσωπα, ή διενεργεί πληρωμές στους ασφαλισμένους τους μέχρι τις 2 Ιουλίου.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ

 

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει το φόρο του μηνός Απριλίου για τις αποζημιώσεις λόγω απολύσεως των μισθωτών που καταβλήθηκαν μέχρι τις 2 Ιουλίου.

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλει δήλωση και καταβάλλει το φόρο 20% του μηνός Απριλίου για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες μέχρι τις 2 Ιουλίου.

 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 

ΚΙΝΗΤΗ & ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

 

Δήλωση και καταβολή του τέλους κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας για τον μήνα Απρίλιο μέχρι τις 2 Ιουλίου.

 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

 

Δήλωση και καταβολή του τέλους για την σταθερή τηλεφωνία (υπηρεσίες φωνής και internet) για τον μήνα Απρίλιο μέχρι τις 2 Ιουλίου.

 

ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

Δήλωση και καταβολή του φόρου διαμονής για τον μήνα Μάιο μέχρι 2 Ιουλίου.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 

Α.Π.Δ.

 

Υποβολή Α.Π.Δ. επιχειρήσεων, πολυκατοικιών και οικοδομικών έργων για τον μήνα Μάιο μέχρι 2 Ιουλίου.

 

 

Πηγή: ΟΕΝΕΤ


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ