ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για για Σύμβουλο για την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του έργου CRAFT LAB
Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού
30/07/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διεύθυνση: Γολέμη 5-7, Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

Email: info.lefkadachamber@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2645022381

Fax: 2645021274

 

 

Λευκάδα, 26/07/2018

 Αρ. Πρωτ. 1123

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Το Επιμελητήριο Λευκάδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης 118.763,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 95.776,60 €  ΦΠΑ : 22.986,40 €), και με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, ανάλυσης, δημοσιότητας και υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CRAFT LAB» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», επί τη βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016, της κείμενης νομοθεσίας όπως παρατίθεται στη σχετική διακήρυξη και κάθε άλλης σχετικής νομοθετικής διάταξης.

Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα διακήρυξη σε εξειδικευμένο και έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο στοχεύει στην υποστήριξη του Επιμελητηρίου Λευκάδας για την υλοποίηση και διαχείριση των δράσεων του έργου CRAFT LAB. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Αναδόχου είναι η παροχή της αναγκαίας υποστήριξης προς το Επιμελητήριο Λευκάδας, προκειμένου να σχεδιασθούν, προετοιμασθούν, οργανωθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις αρμοδιότητάς του στο πλαίσιο του έργου CRAFT LAB.

Οι αναλυτικές προδιαγραφές του προκηρυσσόμενου έργου αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε 13 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από την 31η Οκτωβρίου 2019.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εμφανίζεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 20/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 24/08/2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00 π.μ.

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που διαθέτουν την κατάλληλη γνώση και εμπειρία και πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στη διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ