ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ    ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
αρχική σελίδα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – COURIER
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – COURIER
24/12/2018
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – COURIER

Έτος 2018 /24-12

Το Επιμελητήριο Λευκάδας  θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την ταχυμεταφορά φακέλων και δεμάτων (Courier), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, έως του ποσού των 900,00 € συμπ/νου του ΦΠΑ.

Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο,

μέχρι και την Πέμπτη  03/01/2019   και ώρα 15:00, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Λευκάδας ,

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επομένη ημέρα Παρασκευή 04/01/2019 και ώρα 09:00 π.μ.

Ο ενιαίος φάκελος θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του συμμετέχοντα και να γράφει

ευκρινώς τις ενδείξεις:

ΠΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ & ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

Ο Ενιαίος Φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 , (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής),

στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων:

Ø  είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ και είναι κάτοχος γενικής ή

ειδικής άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (άρθρα 11 & 12 του Ν. 4053/12).

Ø  δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ

147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις:

α) εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η δήλωση αφορά

τους διαχειριστές,

β) ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η δήλωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου.

Ø  Αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον επιλεγεί ως προσωρινός ανάδοχος, για την έγκαιρη και

προσήκουσα προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία όσων δηλώνει

παραπάνω.

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ-ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ